Thông báo
 
 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc trong kế hoạch năm 2016
Ngày: 2015-12-04 07:22:00

Thực hiện Quyết định số 3780/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (đợt 3) (danh mục 01 nhiệm vụ kèm theo), ĐHQGHN thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia nêu trên theo phương thức và kế hoạch thực hiện như sau...

 Thông báo về việc nộp hồ sơ để xét nhận Giải thưởng Nagamori lần thứ hai của Nhật Bản
Ngày: 2015-12-04 07:16:00

Quỹ Nagamori được thành lập năm 2014 do ông Shigenobu Nagamori, Chủ tịch tập đoàn Nidec lập ra với mục đích vinh danh và khuyến khích các nghiên cứu xuất sắc về động cơ. (Tập đoàn Nidec là tập đoàn chuyên sản xuất động cơ chính xác lớn nhất Nhật Bản. Tập đoàn này đã đầu tư sản xuất tại Việt Nam từ năm 1997 và có nhà máy tại các Khu Công nghệ cao Sài Gòn, Khu Chế xuất Tân Thuận, Khu Công nghiệp Quang Minh).

 Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố
Ngày: 2015-11-30 17:15:00

Quy định này gồm có 04 chương, 13 điều quy định chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục xét công nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng. Theo đó, việc xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố được tiến hành mỗi năm một lần vào Quý IV hằng năm. Cá nhân, tổ chức yêu cầu xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng có thể gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ trong tháng 11 hằng năm...

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (theo Quyết định 3370/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2015-11-26 14:29:00

Thực hiện Quyết định số 3370/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau...

 Thông báo về việc đề xuất dự án tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Ngày: 2015-11-26 14:28:00

Triển khai thực hiện Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (sau đây viết tắt là Chương trình 592), ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7409/VPCP-KGVX ngày 17/9/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chương trình 592 trong giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tiếp tục đề xuất dự án và đề xuất đặt hàng dự án KH&CN tham gia Chương trình 592, chi tiết ...

 Thông báo về việc đề xuất dự án tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Ngày: 2015-11-24 09:07:00

Triển khai thực hiện Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (sau đây viết tắt là Chương trình 592), ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7409/VPCP-KGVX ngày 17/9/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chương trình 592 trong giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tiếp tục đề xuất dự án và đề xuất đặt hàng dự án KH&CN tham gia Chương trình 592, chi tiết ...

 Thông báo về việc nhận hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2015
Ngày: 2015-11-17 08:12:00

Căn cứ Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị  xét công nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2015 như sau...

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để bắt đầu thực hiện từ năm 2016 (theo Quyết định số 1580/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2015-11-13 16:18:00

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 01 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2016, đề tài: "Luận cứ khoa học nhằm hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn đa dạng sinh học với sinh kế bền vững và phát triển kinh tế - xã hội ở khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An". Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau...

 Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì, chủ nhiệm Dự án KH&CN cấp quốc gia và tổ chức chủ trì nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN cấp quốc gia
Ngày: 2015-11-12 14:28:00

Thực hiện quyết định số 3221/QĐ-BKHCN ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết bị sản xuất muối sạch, muối tinh và hình thành liên kết theo chuỗi giá trị giữa Công ty Cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định với diêm dân tại tỉnh Bình Định” để giao trực tiếp, Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc giao trực tiếp dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia như sau...

 Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
Ngày: 2015-11-11 14:17:00

Căn cứ Quyết định số 3135/QĐ-BKHCN ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để đưa ra tuyển chọn (Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

 Quỹ Newton Việt Nam thông báo mời nộp hồ sơ chương trình “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học – Leaders in Innovation Fellowships” 2015 - 2016
Ngày: 2015-11-09 20:56:00

Trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering) kêu gọi các nhà khoa học, các nhà sáng chế Việt Nam có sản phẩm sáng tạo có tiềm năng thương mại hóa nộp hồ sơ tham gia chương trình “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học” (Chương trình LIF).

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2016
Ngày: 2015-10-26 09:19:00

Thực hiện quyết định số 2745/QĐ-BKHCN ngày 09/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau...

 Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2016
Ngày: 2015-10-21 17:01:00

Căn cứ vào điều kiện, năng lực thực tế và hướng dẫn tại Thông tư số 08/2015/TT-BKHCN ngày 05/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020, (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2015/TT-BKHCN), Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các các cơ quan nhà nước khác ở trung ương (sau đây gọi chung là bộ, ngành và địa phương) tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc và tự đề xuất nhiệm vụ cần thực hiện trong khuôn khổ Chương trình, gửi danh mục đề xuất đặt hàng về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trang 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 » »»(6 / 16)
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn