Thông báo
 
 Thông báo Danh mục các cơ sở giáo dục Đại học được Bộ KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN trong tháng 9/2015
Ngày: 2015-10-21 09:09:00

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên được Bộ phân công, Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN đã thẩm định hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của các cơ sở giáo dục Đại học. Trong tháng 9/2015, đã có 20 cơ sở giáo dục Đại học được Bộ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN (tất cả 20 cơ sở giáo dục Đại học được cấp Giấy chứng nhận mới). 

 Thông báo Danh mục các tổ chức KH&CN được Bộ KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN trong tháng 9/2015
Ngày: 2015-10-21 09:09:00

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên được Bộ phân công, Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN đã thẩm định hồ sơ đăng ký cấp mới, thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của các tổ chức KH&CN. Trong tháng 9/2015, đã có 41 tổ chức được Bộ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN (24 tổ chức cấp Giấy chứng nhận mới, 17 tổ chức cấp thay đổi, bổ sung).

 Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (theo Quyết định số 2843/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2015-10-19 08:51:00

Căn cứ Quyết định số 2843/QĐ-BKHCN ngày 15/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

 Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia thực hiện trong năm 2015 (Theo Quyết định số 2844/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2015-10-19 08:50:00

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia (Chi tiết tại Quyết định số 2844/QĐ-BKHCN ngày 15/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015) như sau...

 Thông báo về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2016
Ngày: 2015-10-14 10:47:00

Căn cứ Quyết định số 2777/QĐ-BKHCN ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2016, Bộ KH&CN thông báo Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực nhiện nhiệp vụ cấp Bộ năm 2016 để các tổ chức, cá nhân biết.

 Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc trong kế hoạch năm 2015 (đợt 3)
Ngày: 2015-10-12 08:52:00

Thực hiện Quyết định số 3780/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (đợt 3) và Quyết định số 1405/QĐ-ĐHQGHN ngày 20 tháng 04 năm 2015 của Giám đốc ĐHQGHN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (đợt 1) (danh mục 04 nhiệm vụ kèm theo), ĐHQGHN thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia nêu trên.

 Thông báo về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2015
Ngày: 2015-10-12 08:51:00

Căn cứ Quyết định số 2705/QĐ-BKHCN ngày 05/10/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2015, Bộ KH&CN thông báo Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực nhiện nhiệp vụ cấp Bộ năm 2015 để các tổ chức, cá nhân biết.

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia năm 2015 (Theo Quyết định 2655/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2015-10-06 08:16:00

Thực hiện Quyết định số 2655/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau...

 Thông báo về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2015-2016
Ngày: 2015-09-25 17:50:00

Căn cứ Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 07/5/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016, Quyết định số 1104/QĐ-BKHCN ngày 21/5/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2015-2016, Quyết định số 1319/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2015, Bộ KH&CN thông báo Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực nhiện nhiệp vụ cấp Bộ năm 2015-2016 để các tổ chức, cá nhân biết.

 Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (theo Quyết định 2375/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2015-09-21 08:33:00

Căn cứ Quyết định số 2375/QĐ-BKHCN ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọnbắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm). Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau...

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2015 (theo Quyết định số 2317/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2015-09-17 08:30:00

Thực hiện Quyết định số 2317/QĐ-BKHCN ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọnthực hiện trong kế hoạch năm 2015 thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau,...

 NAFOSTED thành lập các Hội đồng Khoa học ngành trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật nhiệm kỳ 2015-2017
Ngày: 2015-09-17 08:29:00

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã ký Quyết định số 169/QĐ-HĐQL-NAFOSTED về việc thành lập các Hội đồng khoa học ngành trong KHTN&KT nhiệm kỳ 2015-2017. Thành viên của các hội đồng khoa học ngành là các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trên phạm vi cả nước, được lựa chọn theo quy trình quy định của Quỹ, dựa trên các thành tích nghiên cứu và kết quả giới thiệu của các nhà khoa học.

 Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2015
Ngày: 2015-09-11 08:47:00

Ngày 19/12/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đăng thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Cơ khí – Tự động hóa theo Quyết định số 3500/QĐ-BKHCN ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015(Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Trang 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 » »»(7 / 16)
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn